0

உலகக் கோப்பை அட்டவணையில் மாற்றம்: ஜெய் ஷா அறிவிப்பு!

Share


இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் அட்டவணை திருத்தியமைக்கப்படும் என ஜெய் ஷா தெரிவித்துள்ளார்.
#àà²ààà #àààªààªà #àààààµààààà²à #àà¾ààààà #àààà #àྠ#ààààµààªààªà